“இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டவர்களுக்கான சகாத்”-அஷ்ஷெய்க் ஏ.எல்.பீர்முஹம்மது காஸிமி எம்.ஏ (வீடியோ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>