மீராவோடையில் இன்று “முஸ்லிம்களின் முஹர்ரமும் ஷீஆக்களின் ஆசுராவும்” விஷேட சொற்பொழிவு

received_1252663654775351

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>