பிஜி தீவில் நிலநடுக்கம்- சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டு வாபஸ்.

pigi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>