ஆத்தீக் கையடக்கத் தொலைபேசி பயிற்சி நிலையத்தினால் விசேட செயலமர்வு

Spread the love

(இக்பால் அலி)

ஆத்தீக் கையடக்கத் தொலைபேசி பயிற்சி நிலையத்தினால் விசேட செயலமர்வு கண்டியில் இடம்பெற்ற போது நிலையத்தின் இயக்குனர் ராபி புஹாரி உரையாற்றுவதையும் வளவாளர்களான ஐ. எம். இர்பான், இர்சாட் நஜுமுத்தீன் ஆகியோர் அருகில் இருப்பதையும் கலந்து கொண்ட ஒரு பகுதியினரையும் பயிற்சி பெற்ற குழுவினரையும் இங்கு படங்களில் காணலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*