கல்குடா நேசனின் 32வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் கவிஞர், சிறுவர் இலக்கியவாதி கிண்ணியா முகம்மது தமீம் சஜாத் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

April 8, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள் படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்துகொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை காய்களாக […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் கிண்ணியா கவிஞர், சிறுவர் இலக்கியவாதி முகம்மது தமீம் சஜாத் அவர்கள்

April 4, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள் படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாக தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது, வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை […]

கல்குடா நேசனின் 31வது இலக்கிய நேர்காணலில் இந்தியா மரபுக்கவிதாயினி சாரா பாஸ் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே ..

March 31, 2016 kalkudah 3

நேர்காணல்-ராஜ்சுகா வாராவாரம் வெள்ளிக்கிழமை நாளில் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் இந்திய மரபுக்கவிதாயினி சாரா பாஸ்

March 27, 2016 kalkudah 1

கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாராவாரம் வெள்ளிக்கிழமை நாளில் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

கல்குடா நேசனின் 30வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைந்து கொள்கின்றார் தியத்தலாவை இளம் கவிதாயினி எச்.எப். ரிஸ்னா-நேர்காணல் உள்ளே

March 25, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல் கவிதாயினி ராஜ்சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று […]

கல்குடா நேசனின் இவ்வார இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் இளம் கவிதாயினி தியத்தலாவை எச்.எப். ரிஸ்னா

March 20, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணையதளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் […]

கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் திருமலை கவிதாயினி சிவரமணி அவர்கள்

March 15, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணையதளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் […]

கல்குடா நேசனின் 28வது இலக்கிய நேர்காணலில் கவிதாயினி பாத்திமா சிமாரா அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே..

March 10, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல்-கவிதாயினி த. ராஜ்சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று […]

“கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைகிறார் கவிதாயினி பாத்திமா சிமாரா அவர்கள்

March 7, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி த ராஜ்சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணையதளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” 27 வது படைப்பாளியாக இணைந்து கொள்கின்றார் கவிதாயினி வெலிகம ரிம்ஸா முகம்மது

February 18, 2016 kalkudah 1

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்-கவிதாயினி ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” கவிதாயினி வெலிகம ரிம்ஸா முகம்மது

February 16, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று […]

No Picture

“கல்குடா நேசனின் 26 வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார் இந்திய ஹைக்கூ கவிஞர் கவிஞர் தக்ஷன்-நேர்காணல் உள்ளே

February 12, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ்  கவிதாயினி ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது […]

26வது “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” இந்திய ஹைக்கூ கவிஞர் தக்ஷன் அவர்கள்

February 9, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாகப் பலரது ஆதரவையும் பெற்று […]

கல்குடா நேசனின் 25வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைந்துள்ளார் சித்த மருத்துவர், எழுத்தாளர் வேலணையூர் தாஸ் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

January 29, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது […]

கல்குடா நேசனின் 25வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் சித்த மருத்துவர், எழுத்தாளர் வேலணையூர் தாஸ் அவர்கள்

January 26, 2016 kalkudah 0

ராஜ் சுகா வாரந்தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய‌ம் “இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இந்நிகழ்ச்சியூடாக நாம் சந்திக்கும் எழுத்தாளர்கள், […]

“கல்குடா நேசனின் 24வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்துள்ளார் கவிஞர், எழுத்தாளர், வெளியீட்டாளர் யோ.புரட்சி அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

January 22, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது […]

“கல்குடா நேசனின் 24வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார் கவிஞர், எழுத்தாளர், வெளியீட்டாளர் யோ.புரட்சி அவர்கள்

January 19, 2016 kalkudah 0

ராஜ் சுகா வாரந்தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய‌ம் “இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவைபெற்று வளர்ந்து வரும் இந்நிகழ்ச்சியூடாக நாம் சந்திக்கும் எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், […]

“கல்குடா நேசனின் 23வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைகிறார் எழுத்தாளர், சிறந்த சமூக சேவையாளர் சாய்ந்தமருது டாக்டர் ஆரிப் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே

January 15, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்-ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் […]

“கல்குடா நேசனின் 23வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார் எழுத்தாளர், சிறந்த சமூக சேவையாளர் சாய்ந்தமருது டாக்டர் ஆரிப் அவர்கள்

January 12, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல்–த.ராஜ் சுகா  பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

“கல்குடா நேசனின் 22வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார் இளம் ஓவியர்,கவிஞர் ராஜன் ராஜ் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே..

January 8, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- த.ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது […]